Skip to content

Huisregels & Algemene voorwaarden

1. Op diverse plaatsen in het pand van Jassie B.V. hangen camera’s. Iedereen die het pand van Jassie B.V. bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen dienen ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van Jassie B.V. zijn toevertrouwd en dienen derhalve een ‘gerechtvaardigd belang’. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. De bewaartermijn, opslagwijze en eventuele vertoning aan derden vindt plaats volgens de vereisten gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die binnen de EU geldt.

2. Handel in soft- en harddrugs en gebruik van harddrugs is verboden.

3. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

4. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

5. De directie behoudt zich het recht om de toegang te ontzeggen van personen, zonder restitutie van entreegeld.

6. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle van de politie. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

7. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.

8. Dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

9. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

10. Bij het verlaten van het pand is het niet toegestaan consumpties mee te nemen.

11. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden en is het niet toegestaan om in het pand van Jassie B.V. te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken. Bij het maken van beeldmateriaal is de maker verantwoordelijk voor naleving van de AVG regelgeving. Hierin zijn restricties benoemd over het identificeerbaar in beeld brengen van personen en het openbaar maken van deze materialen.

12. Er mag binnen niet gerookt worden. Binnen roken kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Jassie B.V. zal de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

13. Stagediven en crowdsurfen is verboden in Jassie.

14. Klachten kunt u schriftelijk melden via info@Jassie.nl

15.Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid opgevolgd te worden.

16.Dieren worden niet toegelaten.

17.Wetsovertredingen kunnen aan de politie worden gemeld.

Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Onderneming en een Bezoeker (en de handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de Onderneming heeft gesloten.

Artikel 2 Wat betekenen bepaalde begrippen? In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

● Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker of anderszins een overeenkomst met de Onderneming sluit ter zake van het opbergen van spullen in een elektronische locker.

● Evenement: de beschikbare tijd die een bezoeker van de onderneming heeft om de spullen die opgeborgen zijn in de locker op te halen of te komen brengen.

● Derde: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken is.

● Onderneming: Stadsgarderobe Jassie B.V. die deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

● Locatie: de plaats (gebouw, terrein of velden) die door de Onderneming worden ingezet ten behoeve van het Evenement.

Artikel 3 Huisregels van de locatie

3.1 Goed gedrag De Bezoeker is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen. Bezoeker is ook verplicht om de huisregels en instructies van (beveiliging)medewerkers van de Onderneming op te volgen. Als de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze normen, de huisregels en/of instructies, kan de Bezoeker (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

3.2 Fouillering en controle bagage De Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het Evenement. Indien medewerking door de Bezoeker wordt geweigerd, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding.

3.4 Algemene huisregels Het is de Bezoeker onder meer verboden:

1. Te roken op de Locatie.

2. Glaswerk, plastic flessen, blik en/of gevaarlijke voorwerpen en/of hinderlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

3. Drugs mee te brengen naar de Locatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.

4. Gezichtsbedekkende kleding te dragen. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de Locatie ontzegd worden.

5. Grote (rug)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de Locatie.

6. Beschadigingen aan te richten aan de Locatie. De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie.

7. Op de Locatie goederen van welke aard dan ook aan andere Bezoekers of derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van de Onderneming.

8. Andere Bezoekers te hinderen, zoals ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.

9. Openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs de Locatie te betreden

10.Te crowdsurfen, te stagediven of vergelijkbare handelingen te verrichten.

11. Dieren niet zijnde een hulphond mee te brengen naar de Locatie.

3.5 Cameratoezicht De Onderneming houdt cameratoezicht op de Locatie, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van een Evenement in verband met de bescherming van personen en eigendommen toebehorend aan de Onderneming en/of Derde. Camerabeelden worden gedurende een door de Onderneming te bepalen periode bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk.

Artikel 4 aansprakelijkheid van de onderneming

4.1 Aansprakelijkheid van Onderneming De Onderneming is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks[1]en/of gevolgschade of de aan Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de Onderneming en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen de Onderneming verzekerd is. Als geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt tot € 25.000- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

4.2 Uitsluiting schade De aansprakelijkheid van de Onderneming wordt onder meer uitgesloten voor: 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen; 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveligings)medewerkers van de Onderneming gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;

3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de 6 overeenkomst tussen de Onderneming en de Bezoeker betrekking heeft;

4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

Artikel 5 voorwaardes garderobe en elektronische lockers

5.1 Gebruik garderobe en Elektronische Lockers Voor het gebruik van de garderobe of locker kan de Onderneming een vergoeding vragen. De Onderneming kan de afgifte van voorwerpen weigeren. Uitgangspunt is dat alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden geaccepteerd.

5.2 Totaalwaarde maximaal € 150,- De Onderneming zal geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan € 150,- en kan dus de Onderneming niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 150,-

5.3 Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de Onderneming is te allen tijde beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De Onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in 7 verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

5.4 Vrijwaring De Bezoeker die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de Onderneming voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

5.5 Einde bewaarneming De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de Onderneming af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan de Onderneming het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de inbewaargeving van het voorwerp.

Artikel 6 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die door de Onderneming of (Voor)verkoopadressen worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van de Onderneming opgenomen en zo nodig ook verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. De Onderneming verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van de Onderneming

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Aanvullende voorwaarden 8 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan de Onderneming aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.

7.2 Nietigheid De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

7.3 Afwijzing andere algemene voorwaarden De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst de Onderneming uitdrukkelijk van de hand.

7.4 Nederlands recht Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en de Onderneming bestaat is Nederlands recht van toepassing.

7.5 Forumkeuze Alle geschillen die uit overeenkomst tussen de Onderneming en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van de Onderneming, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaald.

7.6 Publicatie en deponering Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Jassie B.V. (www.jassie.nl)