Skip to content

Huisregels & Algemene voorwaarden

Huisregels

 1. Eten en drinken in Jassie is niet toegestaan.
 2. Leg geen waarde hoger dan €150,- in de locker.
 3. Het dragen van gezicht bedekkende kleding binnen Jassie is niet toegestaan.
 4. Het veroorzaken van overlast door het gebruik van alcohol of andere middelen wordt niet getolereerd.
 5. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid opgevolgd te worden.
 6. Het gebruiken van of handelen in soft- en harddrugs is verboden.
 7. Het gebruiken van of handelen in sigaretten en alcohol is verboden.
 8. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 9. Het gebruiken of meedragen van voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt en/of gevaarlijk kunnen worden aangemerkt zijn ten strengste verboden.
 10. Het is verboden om goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 11. De medewerkers van Jassie behouden zich het recht om toegang te ontzeggen van bezoekers om veiligheid te bewaren.
 12. Bij controle van politie bent u verplicht mee te werken in verband met veiligheid.
 13. Wetsovertredingen worden aan de politie gemeld.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

De algemene voorwaarden van de Onderneming zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen de Onderneming en de Bezoeker.

 

Artikel 2 Wat betekenen bepaalde begrippen?

 • Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker of anderszins een overeenkomst met de Onderneming sluit ter zake van het opbergen van spullen in een elektronische locker.
 • Onderneming: Stadsgarderobe Jassie B.V. die deze algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Locatie: de plaats (het gebouw) die door de Onderneming wordt ingezet.

 

Artikel 2 Wat mogen we van elkaar verwachten?

2.1 De bewaarneming

De klant verbindt zich tot Jassie en vertrouwt Jassie toe om een voorwerp te bewaren en terug te geven.

2.2. Zorgplicht

Jassie is door het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst verbonden tot de bewaarneming van een voorwerp van de klant.

Wanneer Jassie een voorwerp in bewaring neemt, dienen zij deze ook terug te geven in dezelfde staat als waarin deze is afgegeven.

2.3 Betalingsverplichting

Door het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst verbindt de klant zich tot een betalingsverplichting voor de locker.

Betalingen kunnen worden gedaan via Ideaal of creditcard.

Bij betalingen die via creditcard, wordt de kaarthouder direct belast voor de creditcard transactie.

 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid van de onderneming

3.1. Beschadigingen

De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de Locatie.

 

 

3.2. Derden

Zonder toestemming van de klant mag Jassie het voorwerp niet aan een derde geven om het voorwerp te bewaren, tenzij dit in het belang van de klant noodzakelijk is.

3.3. Schade

Schade die aan eigendommen van de klant ontstaan ten gevolge van het handelen van derden worden niet door Jassie worden vergoed.

3.4. Aansprakelijkheid

Jassie is aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de bewaarneming. Jassie vergoed niet meer dan €150,- indien er schade is ontstaan per locker.

 

Artikel 4 Voorwaarden garderobe en elektronische lockers

4.1 Gebruik elektronische lockers

Voor gebruik van de service van de Onderneming, wordt een vergoeding gevraagd.

De Onderneming kan de afgifte van voorwerpen weigeren. Het uitgangspunt van de Onderneming is dat alleen jassen, sjaal, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden geaccepteerd.

4.2 Totaalwaarde

De onderneming gaat geen overeenkomst aan voor voorwerpen (inclusief inhoud) met een totaalwaarde hoger dan €150,-.

Voorwerpen, inclusief inhoud, met een totaalwaarde van €150,- of hoger mogen niet bij de Onderneming afgegeven te worden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert de Bezoeker dat de Bezoeker geen voorwerpen op de Locatie achterlaat met een totaalwaarde hoger dan €150,-.

4.3 Einde bewaarneming

Alle overeenkomsten die gesloten worden tussen 21:00 en 04:45 worden beëindigd wanneer de eindtijd van 04:45 is bereikt. Voorwerpen dienen te worden opgehaald voordat deze eindtijd is bereikt.

4.4 Achtergelaten voorwerpen

Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle voorwerpen nog twee weken bewaard.

Om voorwerpen na het eindigen van de overeenkomst op te halen moet een boete betaald worden van €5,-.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1. Akkoord

Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat u automatisch ook akkoord met ons privacy beleid. Wij verwijzen u hiervoor door naar ons privacy beleid deze is te vinden op de website.

Artikel 6 Huisregels

6.1 Orde bewaring

De Onderneming heeft een aantal huisregels gesteld om zo de orde te bewaren.

6.2 Verplichtingen

De Bezoeker is verplicht zich aan de huisregels te houden

6.3 Huisregels bekijken

De huisregels van de Onderneming zijn te vinden op de website van Jassie en op de Locatie zelf.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Aanvullende voorwaarden

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan Jassie aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.

7.2 Nietigheid

De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

7.3 geschillen

Alle geschillen die voortvloeien tussen Jassie en klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van Jassie. Dit is altijd het geval tenzij de wet anders bepaalt.

7.4 Publicatie en deponering

De algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn geplaatst op de website van Jassie B.V. (https://jassie.nl). Verder worden de algemene bezoekersvoorwaarden bekend gemaakt bij entreé van de locatie van Jassie B.V. en waar deze te vinden zijn.

7.5 Annuleringsbeleid

Jassie B.V. is verplicht onder de wet om een annuleringsoptie toe te voegen op hun site. Een overeenkomst tot opdracht mag altijd geannuleerd worden door de opdrachtgever. In het geval van Jassie B.V, is dit een opdracht tot waarborg.

7.6 Bedrijfsinformatie  

Jassie B.V.

Reigerstraat 11, 4811XA, Breda

KVK-nummer: 83404805

Btw-nummer: NL862861354B01

 

 

 

Privacy beleid

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de Jassie B.V. (hierna te noemen ‘Jassie’) omgaat met de persoonlijke informatie (hierna te noemen ‘gegevens’) van de bezoekers van haar website: www.jassie.nl.

Toepassing privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de service of website van Jassie.

Jassie gaat zorgvuldig om met je gegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Jassie passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt

Jassie verzamelt en registreert verschillende persoonsgegevens van gebruikers. Wij proberen echter alleen het minimaal noodzakelijke te registeren om je een goede service te kunnen geven. Met service bedoelen we: – Het mogelijk maken om veilig een locker te huren van Jassie.

De volgende gegevens verzameld Jassie:

 • E-mailadres;
 • hoe de website gebruikt wordt (dit wordt door Google Analyctics gedaan en is anoniem);
 • transactiegegevens;

Hopelijk ten overvloede: Jassie verzamelt niet bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.).

Waarom worden de gegevens verwerkt

Jassie verzamelt gegevens met meerdere doeleinden, hieronder staat beschreven welke doeleinde dit zijn:

 • Ter sluiting van de overeenkomst tussen Jassie en de gebruiker op het gebied van de lockerverhuur;
 • voor het beheer van de administratie;
 • ter verbetering van de dienstverlening;
 • om de gebruiker van belangrijke informatie te verschaffen;
 • ter uitvoering van een marktonderzoek en data-analyse;
 • ter verbeteren van de beveiliging van jassie.nl;
 • ter verbetering van de beveiliging van het pand van Jassie
 • ter promotiemateriaal;
 • ter verbetering van de openbare orde.

Als je de website bezoekt, komen we er niet onder uit je IP-adres te zien (zo werkt internet nu eenmaal). Tijdens je bezoek aan de site (‘gedurende de sessie’) is dit IP-adres, in combinatie met cookies, nodig om de site te kunnen gebruiken. Het IP- adres wordt naderhand niet door ons opgeslagen.

 

Hoe gaat Jassie om met de verzamelde gegevens

Jassie gaat veilig om met de verzamelde gegevens. Zo worden gegevens alleen maar aan derden gegeven als dit nodig is voor de service die Jassie biedt. Met de partijen waaraan Jassie de gegevens geeft, zijn contracten afgesloten (verwerkingsovereenkomsten) waarin bepaalt staat wat er wel niet gedaan mag worden met de gegevens. In deze contracten is een maximaal niveau van privacy vast gelegd. Deze overeenkomsten voldoen aan de Europese AVG wetgeving.

In uitzonderlijke gevallen kan Jassie de gegevens delen met derde indien Jassie hiertoe wettelijk verplicht is.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zo lang als maar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Alle gegevens worden twee maanden bewaard. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Beveiliging

Jassie doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen, encrypties en toegangscodes.

Bank gegevens

Bij het afrekenen van je tickets zijn natuurlijk bank- en transactiegegevens nodig. Deze zijn niét voor ons zichtbaar en worden ook niét door ons opgeslagen. Deze transactiegegevens blijven binnen het betaalsysteem waar wij bij aangesloten zijn (Worldline, hier is een verwerkersovereenkomst mee gesloten).

Beveiligingscamera’s

Ook zullen er met beveiligingscamera’s beelden worden opgenomen met als doel de veiligheid van de gebruikers, pandbewoners en lockers te stimuleren. Deze beelden worden maximaal 30 dagen bewaard en ter beschikking gesteld aan Politie of veiligheidsdiensten indien dit noodzakelijk is voor veiligheid.

 

Foto’s en video’s

Graag willen we je erop wijzen dat er tijdens activiteiten in Jassie en in opdracht van Jassie audio-, foto en filmopnamen van bezoekers, sprekers, artiesten, musici en andere deelnemers aan evenementen worden gemaakt. De Jassie huisfotograaf maakt in opdracht van Jassie foto’s van bezoekers. Deze foto’s worden gepubliceerd op de website www.jassie.nl en gebruikt voor beleidsplannen en soms voor promotiedoeleinden. Voor foto’s die gepubliceerd zijn via www.jassie.nl kun je altijd een aanvraag doen tot verwijdering. Je kunt hiervoor bellen of mailen naar Jassie. De verwerking van het audio- en beeldmateriaal vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van www.jassie.nl. Voor audio- en beeldmateriaal die gepubliceerd zijn via www.jassie.nl en/of een ander platform van Jassie, geldt dat je altijd een aanvraag tot verwijdering kunt doen. Het verzoek tot verwijdering zal worden gehonoreerd, tenzij met de verwijdering geen redelijk belang van de aanvrager is gemoeid of Jassie toestemming heeft gekregen voor het publiceren van het gemaakte audio- en beeldmateriaal van de daarbij betrokkenen.

Jassie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen of opnamen te maken van bezoekers of deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jassie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Jassie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er (gegevens over) kinderen verzameld of opgenomen worden zonder ouderlijke toestemming.

Email berichten

Jassie stuurt nooit ongevraagd een commerciële email. Jassie stuurt altijd een bevestigingsmail waarin de gegevens van de afgehuurde locker staan.

Jassie kan ook na afloop van de overeenkomst een evaluatiemail sturen. Dit wordt gedaan op wettelijke basis van gerechtvaardigd belang.  Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein.

Cookies

www.jassie.nl maakt gebruik van cookies

Wijzigingen

Jassie heeft het recht om ten alle tijden haar privacy beleid aan te passen. Dit privacy beleid wordt dan toegepast op alle overeenkomsten die gesloten worden na het online zetten van het nieuwe privacy beleid. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid te bestuderen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met: info@jassie.nl

Jassie B.V.

Reigerstraat 11, 4811XA, Breda

KVK nummer: 83404805

BTW nummer; NL862861354B01