Skip to content

Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de Jassie B.V. (hierna te noemen ‘Jassie’) omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.jassie.nl

Jassie verzamelt en registreert verschillende persoonsgegevens van gebruikers. Wij proberen echter alleen het minimaal noodzakelijke te registeren om je een goede service te kunnen geven. Met service bedoelen we:
– Het mogelijk maken om veilig een locker te huren van Jassie.

Daarnaast verzamelen we via Google Analytics informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Deze informatie is anoniem en niet naar personen herleidbaar. Wij gebruiken deze informatie om onze website doorlopend te verbeteren.

Jassie gaat zorgvuldig om met je gegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Jassie passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Wij geven geen persoonsinformatie door aan derden, maar slechts in minimale vorm aan een aantal partijen die ons ondersteunen bij het mogelijk maken van de bovengenoemde services. Met deze partijen zijn contracten afgesloten (zgn. verwerkersovereenkomsten) waarin precies is vastgelegd wat wel en niet mag en waarin een maximaal privacy niveau is vastgelegd. Deze verwerkersovereenkomsten voldoen aan de Europese AVG wetgeving. In uitzonderlijke gevallen kan Jassie jouw persoonsgegeven delen met derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via de website gegevens aan www.jassie.nl verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Jassie, zoals neergelegd in dit Privacy Statement. Op de website van Jassie wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wat verzamelen we? 
Om online een locker te kunnen reserveren hebben we je voor- en achternaam nodig, en een geldig e-mailadres. Dit is minimaal nodig om je een e-ticket te kunnen toesturen. Daarnaast vragen we nog je geboortejaar (niet de complete datum). Deze laatste twee gegevens zijn voor ons waardevol om zo een redelijk beeld van ons publiek te krijgen (leeftijd en spreiding).

Bij het afrekenen van je tickets zijn natuurlijk bank- en transactiegegevens nodig. Deze zijn niét voor ons zichtbaar en worden ook niét door ons opgeslagen. Deze transactiegegevens blijven binnen het betaalsysteem waar wij bij aangesloten zijn (Worldline, hier is een verwerkersovereenkomst mee gesloten).
De persoonsgegevens bewaren we maximaal 5 jaar.

Als je de website bezoekt, komen we er niet onderuit je IP-adres te zien (zo werkt internet nu eenmaal). Tijdens je bezoek aan de site (‘gedurende de sessie’) is dit IP-adres, in combinatie met cookies, nodig om de site te kunnen gebruiken. Het IP- adres wordt naderhand niet door ons opgeslagen.
Voor analyses wordt door Google Analytics uw gemaskeerde IP-adres (gemaskeerd = niet het gehele IP adres) voor een periode van 26 maanden opgeslagen op de servers van Google. Omdat het IP-adres gemaskeerd is en alleen voor geanonimiseerde analyses gebruikt wordt is het niet naar jou persoonlijk te herleiden.

Hopelijk ten overvloede: Jassie heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen.

Graag willen we je er op wijzen dat er tijdens activiteiten in Jassie en in opdracht van Jassie audio-, foto en filmopnamen van bezoekers, sprekers, artiesten, musici en andere deelnemers aan evenementen worden gemaakt. Ook zullen er met beveiligingscamera’s beelden worden opgenomen met als doel de veiligheid van de gebruikers, pandbewoners en lockers te stimuleren. Deze beelden worden maximaal 30 dagen bewaard en ter beschikking gesteld aan Politie of veiligheidsdiensten indien dit noodzakelijk is voor veiligheid. De Jassie huisfotograaf maakt in opdracht van Jassie foto’s van bezoekers. Deze foto’s worden gepubliceerd op de website www.jassie.nl en gebruikt voor beleidsplannen en soms voor promotiedoeleinden. Voor foto’s die gepubliceerd zijn via www.jassie.nl kun je altijd een aanvraag doen tot verwijdering. Je kunt hiervoor bellen of mailen naar Jassie.. De verwerking van het audio- en beeldmateriaal vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van www.jassie.nl. Voor audio- en beeldmateriaal die gepubliceerd zijn via www.jassie.nl en/of een ander platform van Jassie, geldt dat je altijd een aanvraag tot verwijdering kunt doen. Het verzoek tot verwijdering zal worden gehonoreerd, tenzij met de verwijdering geen redelijk belang van de aanvrager is gemoeid of Jassie toestemming heeft gekregen voor het publiceren van het gemaakte audio- en beeldmateriaal van de daarbij betrokkenen. Jassie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen of opnamen te maken van bezoekers of deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jassie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Jassie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er (gegevens over) kinderen verzameld of opgenomen worden zonder ouderlijke toestemming.

Nieuwsbrief en overige berichten
-Jassie zal nooit ongevraagd een commerciële mail sturen.
-U ontvangt deze mails dus op basis van toestemming.
– Jassie stuurt een mail waarin de gegevens van jouw gehuurde locker staan.
-Jassie kan u na afloop van een evenement een evaluatiemail (‘Aftermail’) sturen. Dit doen we op wettelijke basis van gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein.

Doeleinden
Jassie kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter sluiting en uitvoering van de overeenkomst tussen Jassie en de gebruiker op het gebied van de lockerverhuur.
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van Jassie worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon via social media of per gewone post; wij zullen dit echter nooit ongevraagd doen en alleen als je vrijwillig hiervoor contactgegevens in je account invoert.
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Instagram
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Indien de gebruiker geen berichten meer van Jassie wil ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal Jassie informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van Jassie of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de desbetreffende websites. Jassie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, welke kunnen afwijken van het Privacy Statement van Jassie.

Gegevens wijzigen of verwijderen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd (laten) wijzigen of verwijderen zover het niet in conflict komt met de wettelijke verplichtingen van Jassie. Dit kan op de volgende manier:
1)  je kan, indien je een relatie met Jassie hebt buiten de website om, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@jassie.nl. Wij zullen de aanpassingen binnen een maand doorvoeren.

Gegevens opvragen
Indien wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen kunt u deze uit hoofde van ‘dataportabiliteit’  bij ons opvragen.  Wij zullen u die dan zo snel mogelijk in een digitaal bestand doen toekomen met de bij ons bekende persoonsgegevens.

Beveiliging
Jassie doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen, encrypties en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af van en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.jassie.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 

Wijzigingen
Jassie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Jassie te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met: info@jassie.nl

Jassie B.V.

Reigerstraat 11,  4811XA, Breda

KVK nummer: 83404805

BTW nummer; NL862861354B01